ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 104/2502


มารดายกที่ดินและห้องทั้งหมดให้โจทก์ผู้เป็นบุตรและสั่งให้แบ่งที่ดินและห้องบางส่วนให้จำเลยซึ่งเป็นหลานด้วยโจทก์ก็แบ่งยกให้ตามที่มารดาสั่งดังนี้ถือว่าเป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาโจทก์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้


โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ 19 ก.ค. 92 โจทก์ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินตราจอง 216 พร้อมห้อง 4 ห้อง ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ราคา 40,000 บาท ให้แก่จำเลย เมื่อ 2 ม.ค. 98 จำเลยประพฤติเนรคุณโจทก์ โดยกล่าวหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงและหมิ่นประมาทซึ่งหน้าจึงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคืนการให้ที่ดินและห้องกลับมาเป็นของโจทก์


จำเลยต่อสู้ว่า การให้ของโจทก์เป็นการให้ตามข้อผูกพันหรือโดยหน้าที่ธรรมจรรยา กล่าวคือ ทรัพย์พิพาทเดิมเป็นของย่าจำเลยย่าจำเลยให้โจทก์แบ่งโอนให้แก่จำเลยรับแทนบิดาจำเลยซึ่งตายไปแล้ว จึงเรียกคืนไม่ได้ และจำเลยไม่ได้ด่าหมิ่นประมาทโจทก์


ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การให้รายนี้มิใช่ให้โดยเสน่หา โจทก์เรียกคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน


โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาฟังว่า นางอ่วมเป็นมารดาโจทก์ และเป็นย่าจำเลยนางอ่วมได้ยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทก์ และได้สั่งไว้ว่าให้โจทก์แบ่งที่กับห้องแถว 4 ห้อง ตรงกลางให้จำเลย ต่อมา โจทก์ก็ได้แบ่งแยกยกที่และห้องแถวดังกล่าวให้จำเลย ภายหลังโจทก์ได้รับโอนมาไม่นาน และระหว่างนั้น นางอ่วมก็ยังมีชีวิตอยู่ การยกให้เช่นนี้ จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาโจทก์จะถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ พิพากษายืน

( ประวัติ ปัตตพงศ์ - ชวน สิงหลกะ - สารรักษ์ประนาท )


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 535 การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คือ
(1) ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้
(2) ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน
(3) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
(4) ให้ในการสมรส

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ