รวมคดีเกี่ยวกับแรงงาน และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

เมษายน 4, 2020

การจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

การเลิกจ้างเพราะเกษียณอายุไม่อาจถอนได้

เมษายน 4, 2020

ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาฝ่ายเดียวต้องดำเนินการภายใน 7 วัน

เมษายน 4, 2020

คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน | เป็นที่สุด

เมษายน 4, 2020

ค่าครองชีพเป็นค่าจ้างหรือไม่

เมษายน 4, 2020

ค่าจ้างค้างจ้ายกับดอกเบี้ยผิดนัดที่ลูกจ้างมีสิทธิคิดเอากับนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

ถือไม่ได้ว่าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับในกรณีร้ายแรง

เมษายน 4, 2020

นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว | ค่าจ้างระหว่างหยุดงาน

เมษายน 4, 2020

นายจ้างมอบอำนาจบังคับบัญชาให้ผู้อื่น

เมษายน 4, 2020

นายจ้างเลิกจ้างกับการจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

บทความเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

เมษายน 4, 2020

บำเหน็จดำรงชีพกับบำเหน็จตกทอด

เมษายน 4, 2020

ฝ่าฝืนระเบียบนายจ้างมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

ฟ้องไล่เบี้ยลูกจ้างให้รับผิด | ละเมิดบุคคลภายนอก

เมษายน 4, 2020

ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

เมษายน 4, 2020

สัญญาจ้างทดลองงาน | สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมษายน 4, 2020

สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างทำของ

เมษายน 4, 2020

สิทธิของลูกจ้างกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

สิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ | ย้ายสถานประกอบกิจการ

เมษายน 4, 2020

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมษายน 4, 2020

อ้างเหตุเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

เรียกค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องตักเตือนเป็นหนังสือ

เมษายน 4, 2020

เลิกจ้างไม่ได้ตักเตือนเป็นหนังสือ | ค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

เล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาทำงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว

เมษายน 4, 2020

แม่บ้านฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ